Prevencia

Zodpovedná pracovníčka:     Lenka Semanková

Hornošarišské osvetové stredisko je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou osvetovej činnosti v okrese Bardejov. V rámci vzdelávacej činnosti, ktorej sa aktívne venuje, má záujem podporovať preventívno-vzdelávacie aktivity pre mládež v meste formou preventívnych programov. V tejto súvislosti organizujeme v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bardejov Programy prevencie pre mládež. Cieľom týchto programov je primárne predchádzanie sociálno-patologickým javom v spoločnosti, a tým prispievanie k rozvíjaniu osobnostných kvalít študentov. Venujeme sa témam, akými sú závislosti (závislosť na hazarde, alkohole, drogách, sociálnych sieťach...), šikanovanie - kyberšikana, kastovanie v spoločnosti, brandizmus, domáce násilie, prostitúcia a iné. Zapájame mladých ľudí do diskusie a v spolupráci s pozvanými hosťami hovoríme o dopadoch týchto patologických problémov, pričom spoločne hľadáme riešenia. Našim cieľom je v prvom rade docieliť, aby sme sa naučili týmto problémom predchádzať. Na týchto témach spolupracujeme s odborníkmi, psychológmi, sociológmi, pedagógmi i Policajným zborom. Myšlienka podpory preventívnych programov je veľmi dôležitá a nevyhnutná pre zdravé fungovanie v tejto spoločnosti. Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie, aby sme spoločne dopomohli k predchádzaniu nežiaducich vplyvov v spoločnosti.

V prípade záujmu zapojiť aj Vašu triedu, či školu do programu Prevencie pre mládež, nás neváhajte kontaktovať na adrese hos.semankova@gmail.com