HUDBA ÚSEK SPEVU A HUDOBNÉHO UMENIA

Úsek spevu a hudobného umenia spočíva v objavovaní, rozvoji a šírení talentov regionálnej kultúry v oblasti hudby. Poskytuje odbornú metodickú a organizačnú pomoc, najmä v súvislosti s prípravou rôznych súťaží, prehliadok, festivalov, spomienkových a iných spoločenských podujatí.

V záujme úseku je aj realizácia prehliadok cirkevných zborov, kde sa podporuje rozvoj a rast jednotlivých zborov, no hlavne vzájomná spolupráca a šírenie ekumenizmu. Pri tvorbe podujatí sa nezabúda ani na detské, mládežnícke či iné necirkevné zbory. Sprostredkúva   konfrontáciu s možnosťou zúčastniť sa na súťažiach: Krajská súťaž dospelých speváckych zborov, Festival zborového spevu Viliama Figuša- Bystrého, Mládež spieva. V oblasti komornej a symfonickej hudby je to celoštátny festival Divertimento musicale.  

Aktívne sa spolupracuje s Materskými a Základnými školami, Základným umeleckými školami v okrese Bardejov, Obecnými úradmi, kresťanskými cirkvami, speváckymi zbormi a hudobnými kapelami, občianskymi združeniami, Maticou slovenskou, Regionálnymi osvetovými strediskami Prešovského kraja a Národným osvetovým centrom v Bratislave (NOC).  

V rámci úseku sa vykonáva reklamná a propagačná činnosť so zabezpečovaním podujatí (pozvánky, plagáty a i.), uverejňovanie článkov v médiách a vypracovávanie propozícii k jednotlivým súťažiam, projekty a ich realizácia. V oblasti hudby umožňujeme  hudobníkom stretávať sa každý druhý týždeň v našej Galérii pri koncertoch bardejovských hudobných skupín a sólistov. Koncom roka 2016 sme začali s formátom DOBRÁ KAPELA, počas ktorého sa prezentujú hudobné subjekty z nášho regiónu. Striedajú sa na ňom rôzne hudobné žánre od folku, popu až po rap.

 V záujme väčšej propagácie hudobných skupín a sólistov organizujeme rôzne hudobné podujatia: Krajské súťaže, koncerty, festivaly. Medzi ne patria Strunobranie, Bardfest, Hráme country, Koncerty a recitály v Galérii Hos, Dobrá Kapela a mnohé iné. V spolupráci so základnými umeleckými školami a základnými školami organizujeme prehliadky a koncerty žiakov v oblasti folklóru,popu a klasickej hudby. Vo vianočnom období s nimi realizujeme Vianočné koncerty. K zabehnutým akciám patrí aj koncert „Spievame mamičkám a babičkám“.

Našou úlohou je ponúkať publiku  čo najväčší výber hudby, medzi ktorý patria aj zbory cirkevnej, či klasickej hudby. Zbory môžete vidieť na akciách v našich priestoroch, alebo aj na rôznych prehliadkach a súťažiach, ako napr. Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty, Spievame srdcom, Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane, Viva Canto...

NAJVÝZNAMNEJŠIE PODUJATIA

 

KRAJSKÁ SÚŤAŽ DOSPELÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV

Poslaním krajskej súťaže dospelých speváckych zborov je poskytnúť možnosť ďalšieho kvalitatívneho rastu, odborné usmerňovanie,  vzájomnú konfrontáciu dosiahnutých výsledkov a inšpiráciu. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum (NOC) v Bratislave. Po súťaži sa koná rozborový seminár. Víťazi postupujú na celoštátnu súťaž a prehliadku dospelých speváckych zborov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto postupovej súťaže je vyhľadávanie nových talentov a sprostredkúvanie vystúpení širšej verejnosti.  Celoštátne kolo súťaže organizuje NOC, občianske združenie Brilliant (Košice) v spolupráci s ďalšími inštitúciami.

 

SPIEVAME KOLEDY

Vianoce sú symbolom pokoja, šťastia, radosti a lásky. K Vianociam patria vinšovačky, koledy a rôzne hry chodenia s Betlehemom. Pre najmenších je čas Vianoc tým najkrajším obdobím. Túto atmosféru a čaro si pripomínajú deti aj v Materských školách a to tým, že sa učia rôzne vinšovačky, koledy, piesne a nacvičujú si vianočné pásma. O svoju snahu a konečné dielo sa prídu podeliť aj s nami a tým krásne znásobia atmosféru Vianoc a čas pokoja. Do tejto prehliadky v speve detí  sa môžu prihlásiť všetky MŠ z okresu Bardejov.

 

SPIEVAME MAMIČKÁM A BABIČKÁM

Spievame mamičkám a babičkámMáj je mesiacom lásky, je to obdobie kedy jarné slniečko prebúdza prírodu do svojej krásy. Okrem prvých teplých lúčov slnka sa tešíme aj na deň, kedy si pripomíname nádherný sviatok, ktorý je venovaný našim mamičkám. Deti z MŠ si pri príležitosti tohto sviatku pripravia program pre svoje mamičky-babičky a poďakujú sa za ich lásku a starostlivosť piesňou alebo básňou. Do tejto prehliadky v speve detí  sa môžu prihlásiť všetky MŠ z okresu Bardejov.

 

DEŇ RODINY

Medzinárodný deň rodiny si verejnosť pripomína vždy 15. mája. Tento deň bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. HOS realizuje oslavu tohto krásneho sviatku v mesiaci jún. Hlavná myšlienka podujatia je podporiť dôležitosť autonómie rodiny, celospoločenskú hodnotu rodiny na jej nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí a rozvoji spoločnosti. Tento deň je pripravovaný ako oslava rodín a spoločne trávený voľný čas. Pre deti a návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny a sprievodný program, na ktorom sa okrem organizátorov podieľajú základné umelecké školy a skauti. Samozrejme, že nechýba ani duchovné slovo a modlitba zástupcov jednotlivých cirkví v Bardejove.

 

CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTI EKUMENICKEJ JEDNOTY

Cyrilo-metodské slávnosti ekumenickej jednoty Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Ich vplyv na celú strednú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme v mnohých krajinách tejto oblasti. Hornošarišské osvetové stredisko organizuje Cyrilo-metodské slávnosti každoročne na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Toto podujatie má už vyše dvadsať ročnú tradíciu a teší sa veľkej obľube zo strany nielen organizátorov, ale aj účinkujúcich a divákov. Hlavným organizátorom je HOS a spoluorganizátormi sú Oblastná rada MS v Bardejove, dekanáty kresťanských cirkví v Bardejove, PSK a mesto Bardejov.

 

ŠKOLENIE KRONIKÁROV

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, v snahe upriamiť pozornosť na vedenie kroník, miest a obcí organizuje stretnutie kronikárov. Vedenie kroník je nielen povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale zároveň aj neoddeliteľnou súčasťou miestnej kultúry. Preto je dôležité odkiaľ a ako zbierať čriepky diania v miestach svojho pôsobenia a zaznamenávať ich do kroník, aby tieto  materiály boli spoľahlivými dokumentmi pre budúce generácie. Kroniky sú pozitívnym prostriedkom na hlbšie spoznávanie miestnej i regionálnej histórie a kultúry našich obcí, miest a regiónov. Tohto spoločného stretnutia sa môžu zúčastniť všetci kronikári z nášho okresu.

 

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ZBOROVÉHO SPEVU

V obci Zborov sa každoročne koná Medzinárodná prehliadka speváckych zborov. V rámci programu sa okrem domáceho Detského speváckeho zboru a Matičného spevokolu Zborovčan predstavujú spevokoly rôznej národnosti, žánru i veku.