DIVADLO ÚSEK DIVADLA A UMELECKÉHO PREDNESU

Zodpovedná pracovníčka:     Michaela Zoľaková

Hlavnou úlohou úseku divadla a umeleckého prednesu spočíva v objavovaní, rozvoji a propagácii regionálnej kultúry v oblasti literárno – dramatického umenia. Poskytuje odbornú metodickú a organizačnú pomoc, najmä v súvislosti s prípravou súťaží, prehliadok, festivalov a iných spoločenských podujatí. Školí tiež porotcov súťaží umeleckého prednesu, venuje sa Bábkovému divadlu a ochotníckmu divadlu, ktoré pracujú pri HOS. Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove ako jediné osvetové stredisko v Prešovskom kraji vedie stálu scénu Bábkového divadla.

V záujme úseku je aj realizácia prehliadok ochotníckych a detských divadelných súborov v okrese, kde sa podporuje rozvoj a rast jednotlivých zborov, no hlavne vzájomná spolupráca medzi nimi. Sprostredkúva   konfrontáciu s možnosťou zúčastniť sa na súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Vanskovej Lomnička, Timravina studnička, Rozprávkový Stropkov, Okresná prehliadka ochotníckeho divadla a pod. 

Aktívne spolupracuje s Materskými a Základnými školami, Základným umeleckými školami v okrese Bardejov, Obecnými úradmi, občianskymi združeniami, Maticou slovenskou, Regionálnymi osvetovými strediskami Prešovského kraja a Národným osvetovým centrom v Bratislave (NOC).  

V rámci úseku sa vykonáva reklamná a propagačná činnosť so zabezpečovaním podujatí (pozvánky, plagáty a i.), uverejňovanie článkov v médiách a vypracovávanie propozícii k jednotlivým súťažiam, projekty a ich realizácia. V oblasti bábkového divadla umožňujeme študentom využívať priestory stálej scény na vytváranie svojich bábkohereckých projektov, čím získavajú skúsenosti a možnosti na ďalší umelecký rozvoj.

Členovia Ochotníckeho divadla pri Hornošarišskom osvetovom stredisku sa stretávajú každý týždeň a pripravujú činoherné predstavenia prezentované v meste Bardejov ale aj mimo neho. Umelecké súbory odborne vedie Mgr.art. Juraj Bochňa, ArtD., riaditeľ HOS.

Videoarchív

Bábkové divadlo pre najmenších