Novinky

18. 3. 2021 - Propozície: Cineama 2021 - pozrieť
8. 3. 2021 - Propozície:
Výtvarné spektrum 2021 - pozrieť

7. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielničky pre deti - výroba veľkonočných vajíčok z nití - pozrieť
 4. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielne - opletanie kraslíc drôtikom - pozrieť

Pripravujeme 2021

AMFO 2021 - VYHODNOTENIE A VIRTUÁLNA VÝSTAVA regionálneho kola

Bardejovské regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021

Do regionálneho kola AMFO, ktoré sa uskutočnilo online formou,  sa tento rok prihlásilo 25 autorov s viac ako 180 fotografiami. AMFO je postupová súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia MK SR. Odborná porota pristupovala k hodnoteniu maximálne zodpovedne a kriticky. Hodnotila výber témy,  objavnosť, tvorivosť, zachytenie správneho okamihu, kompozíciu obrazu, prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, význam a posolstvo fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť a  jedinečnosť záberov. Udelila 16 cien a 11 čestných uznaní. Ocenené fotografie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6.6.2021 v Starej Ľubovni.

Výsledky súťaže, ocenené a postupujúce diela si môžete pozrieť v dokumente a vo virtuálnej výstave. (viď nižšie). Všetky prihlásené fotografie budú v blízkej budúcnosti zverejnené na našej FB stránke a na našom webe. Odborné hodnotenie porotcov zašleme na e-mailové adresy všetkých súťažiacich.

VÝSLEDKY AMFO 2021.pdf (250,5 kB)

hodnotiaca správa AMFO 2021.pdf (1685698)

Odborná porota pracovala v zložení: 
Predseda: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Členovia: Mgr. art. Juraj Starovecký
                Mgr. art. Michal Huštaty
 
VIRTUÁLNA VÝSTAVA
>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti

Vyplnený formulár nám zasielajte na e-mailovú adresu: hosbardejov@gmail.com