Novinky

18. 3. 2021 - Propozície: Cineama 2021 - pozrieť
8. 3. 2021 - Propozície:
Výtvarné spektrum 2021 - pozrieť

7. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielničky pre deti - výroba veľkonočných vajíčok z nití - pozrieť
 4. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielne - opletanie kraslíc drôtikom - pozrieť

Pripravujeme 2021

CINEAMA 2021

 

Národné osvetové centrum, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021, ktorá sa uskutoční 3.–5. septembra v Kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch.

PROGRAM PODUJATIA

Festival v ôsmich súťažných blokoch predstaví výber z filmov ocenených na krajských kolách celoštátnej postupovej súťaže CINEAMA 2021. Program doplnia rozborové semináre s odbornou porotou, nesúťažné projekcie, polnočné pyžamové kino, filmový kvíz a tvorivé dielne. Podujatie vyvrcholí záverečným ceremoniálom a vyhlásením výsledkov v nedeľu popoludní.

V súvislosti s meniacou sa epidemiologickou situáciou si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v programe. O prípadných organizačných zmenách Vás budeme vopred informovať.

Kontaktné osoby:

Mgr. Klaudia Ivanová, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, e-mail: hos.ivanova@gmail.com; tel.: 0949 377 766; www.hosbardejov.sk

Mgr. Marek Sabol, Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, e-mail: hos.mareksabol@gmail.com; tel.: 0948 008 432; www.hosbardejov.sk

 

>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti

Vyplnený formulár nám zasielajte na e-mailovú adresu: hosbardejov@gmail.com