Novinky

18. 3. 2021 - Propozície: Cineama 2021 - pozrieť
8. 3. 2021 - Propozície:
Výtvarné spektrum 2021 - pozrieť

7. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielničky pre deti - výroba veľkonočných vajíčok z nití - pozrieť
 4. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielne - opletanie kraslíc drôtikom - pozrieť

Pripravujeme 2021

FILMOVÉ VEČERY NA STRECHE

Priatelia, pripravili sme si pre vás nový formát podujatia, ktorý je zameraný na premietanie filmov. Predstavíme 3 autorské filmy slovenského úspešného filmára Dominika Györgya. Príjemným prekvapením bude aj samotná diskusia s tvorcom. Tešíme sa na vás.

>

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021

Postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum sa organizuje každoročne a je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Okresná súťaž sa uskutočnila v tomto roku v mesiaci máj. Porota, ktorá pracovala v zložení – PhDr. Ján Bartko, predseda poroty, PhDr. Edita Vološčuková a Mgr. Jaroslav Drotár, konštatovala celkovú úroveň prác za vyrovnanú. Rozdiely boli skôr v individualite autorov v tom, aké námety si volili, s akým tvorivým zameraním sa práci oddávali a ako sa odvážili výtvarne experimentovať. Podľa toho porota aj autorov hodnotila – cenou alebo čestným uznaním. Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž do Humenného.

VYHODNOTENIE - Výtvarné spektrum 2021.docx (13757)

určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Okresná súťaž sa uskutočnila v tomto roku v mesiaci máj.
Porota, ktorá pracovala v zložení – PhDr. Ján Bartko, predseda poroty, PhDr. Edita Vološčuková a Mgr.
Jaroslav Drotár, konštatovala celkovú úroveň prác za vyrovnanú. Rozdiely boli skôr v individualite
autorov v tom, aké námety si volili, s akým tvorivým zameraním sa práci oddávali a ako sa odvážili
výtvarne experimentovať. Podľa toho porota aj autorov hodnotila – cenou alebo čestným uznaním.
Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž do Humenného.
>

TVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETI ZŠ

Ešte stále máme voľné miesta na dielničky pre detičky ZŠ.

Kontaktná osoba: Mária Harňáková, hos.maria.harnakova@gmail.com, 0903 251 629

>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti

Vyplnený formulár nám zasielajte na e-mailovú adresu: hosbardejov@gmail.com