Novinky

18. 3. 2021 - Propozície: Cineama 2021 - pozrieť
8. 3. 2021 - Propozície:
Výtvarné spektrum 2021 - pozrieť

7. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielničky pre deti - výroba veľkonočných vajíčok z nití - pozrieť
 4. 3. 2021 - Video:
Veľkonočné tvorivé dielne - opletanie kraslíc drôtikom - pozrieť

Pripravujeme 2021

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021

Hornošarišské osvetové stredisko,  ako kultúrne zariadenia Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje OKRESNÉ kolo 67. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

Hviezdoslavov Kubín  je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.  V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Okresné  kolo  pre detských recitátorov v I. až III. kategórii, čiže iba detské kategórie, sa tento rok uskutoční Online formou dňa 28.05.2021.

PROPOZÍCIE: Hviezdoslavov-Kubin-2021-propozicie-1.pdf (331380)

Prihlasovanie pre okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín je možné od  14.4.2021 do 14.5.2021 na stránke www.nocka.sk v sekcií Súťaže a prehliadky / Hviezdoslavov Kubín  (https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/)

Budeme radi, ak nás v prípade akýchkoľvek otázok budete kontaktovať na tel. čísle: 0903 251 629  alebo elektronicky na: hos.ivanova@gmail.com

>

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove ako kultúrne zariadenie Prešovského samosprávneho kraja už každoročne usporadúva regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM. 

Ide o výtvarnú postupovú súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia MK SR. Súťaž je určená pre mládež od 15 rokov a dospelých. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí v umeleckej sfére, rozvíjanie zručností a kreativity u jednotlivcov prostredníctvom realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. 

Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnych postupových súťaží postupujú víťazi do krajských súťaží. Víťazi krajských kôl postupujú do celoštátneho kola.

- uzávierka prihlášok: 6.5.20201

Registrácia je spustená na webovej stránke www.nocka.sk, v sekcii súťaže a prehliadky https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/.

- termín konania regionálneho kola súťaže: 10.5.2021

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0903 251 629 alebo elektronicky hos.maria.harnakova@gmail.com.

 

 

>

AMFO 2021 - VYHODNOTENIE A VIRTUÁLNA VÝSTAVA regionálneho kola

Bardejovské regionálne kolo postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021

Do regionálneho kola AMFO, ktoré sa uskutočnilo online formou,  sa tento rok prihlásilo 25 autorov s viac ako 180 fotografiami. AMFO je postupová súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum z poverenia MK SR. Odborná porota pristupovala k hodnoteniu maximálne zodpovedne a kriticky. Hodnotila výber témy,  objavnosť, tvorivosť, zachytenie správneho okamihu, kompozíciu obrazu, prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, význam a posolstvo fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť a  jedinečnosť záberov. Udelila 16 cien a 11 čestných uznaní. Ocenené fotografie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6.6.2021 v Starej Ľubovni.

Výsledky súťaže, ocenené a postupujúce diela si môžete pozrieť v dokumente a vo virtuálnej výstave. (viď nižšie). Všetky prihlásené fotografie budú v blízkej budúcnosti zverejnené na našej FB stránke a na našom webe. Odborné hodnotenie porotcov zašleme na e-mailové adresy všetkých súťažiacich.

VÝSLEDKY AMFO 2021.pdf (250,5 kB)

hodnotiaca správa AMFO 2021.pdf (1685698)

Odborná porota pracovala v zložení: 
Predseda: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Členovia: Mgr. art. Juraj Starovecký
                Mgr. art. Michal Huštaty
 
VIRTUÁLNA VÝSTAVA
>

Vitajte na stránke hornošarišského osvetového strediska v Bardejove

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove (Šariš Cultural Centre, Bardejov) je regionálnou kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Hornošarišské osvetové stredisko ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní, pripravuje a implementuje kultúrne a vzdelávacie programy, vytvára projekty a programy v spolupráci s mestom Bardejov a obcami v okrese. Medzi ďalšie aktivity patria hudobné a tanečné vystúpenia, umelecké výstavy, festivaly, súťaže, tvorivé dielne, umelecké kurzy, vzdelávacie aktivity, ľudová kultúra a umenie. Súčasťou je aj malá multifunkčná sála, v ktorej vystupujú hosťujúce divadelné súbory, hudobné a tanečné skupiny a zároveň slúži aj miestnym umeleckým organizáciám. Výstavná sieň HOS slúži počas výstav na prezentáciu maliarov a fotografov na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Pri HOS je zriadená Dielňa ľudových remesiel (DĽR), kde sa počas roka pripravujú tvorivé dielne ľudovej výroby a remesiel.

SVOJE SLUŽBY PONÚKAME V OBLASTIACH

- výstavnej činnosti, výtvarníctva a fotografie, ľudovoumeleckej výroby a remesiel
- záujmového a profesného vzdelávania, školiteľstva, obecných kroník
- folklóru, ľudového tanca, ľudových tradícií, moderného tanca
- populárnych hudobných žánrov, zborového spevu, vážnej hudby
- umeleckého prednesu, divadiel a iných javiskových foriem
- informatiky, dokumentácie a edičnej činnosti

Vyplnený formulár nám zasielajte na e-mailovú adresu: hosbardejov@gmail.com