Dobrvoľníctvo

„Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť“

 
Dobrovoľníckou činnosťou dobrovoľník získava dobrý pocit z pomoci tým, ktorý to potrebujú:
 

- priestor pre osobnostný i profesijný rozvoj
- sebapoznanie v rámci pracovnej sféry
- prax v danej oblasti
- sieť kontaktov z rôznych profesijných oblastí

- nové vedomosti, skúsenosti, zručnosti
- nové priateľstvá a zážitky

 

Centrum dobrovoľníctva Bardejov, ponúka dobrovoľníkovi:

- vlastného koordinátora
- priestor pre vzdelávanie a osobnostný rast
- priestor realizovať vlastné projekty a aktivity
- účastniť sa jednorazových podujatí
- možnosť účastniť sa vzdelávacích aktivít, školení, tréningov, supervízií
- osvedčenie o dobrovoľníckej činnosti